Tang Tang กล่าวว่าเป็นกรณีที่แปลก: การถอดรหัสการทดลองร่างกายมนุษย์แปลกของสหภาพโซเวียต! การกลายพันธุ์ของยีนผสมระหว่างมนุษย์กับอุรังอุตัง?

เวลา:2019-05-20
author:佟悴